องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญัญติงบปปรมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]2
2 แบบสำรวจความพึงพอใจของระชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]48
3 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]61
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]116
5 ประกาศองค์การบรืชิหารส่วนตบลนาทอง เรื่องปประชาสัมพันธ์โครงการออการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอยนอกสถานที่ ประจำำปีงบปประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]116
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถุงยังชีพ [ 17 ม.ค. 2565 ]107
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]136
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในกรณี ข้อ 14 (2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]117
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]51
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพํฒนาท้องถิ่น รอบเดือน ต.ค.64 ปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]22
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขึ้นทะเบียนู้สูงอายุเพื่อรับเงินเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2564 ]139
13 ประกาศองค์การบริหารสส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 22 ก.ย. 2564 ]162
14 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 27 ก.ค. 2564 ]20
15 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]27
16 ข้อมูลตลาดในพื้นที่ อบต.นาทอง [ 6 พ.ค. 2564 ]34
17 การได้รับวัคซีน อบต.นาทอง [ 3 พ.ค. 2564 ]156
18 เรามาช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดกันเถอะ [ 22 เม.ย. 2564 ]21
19 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]181
20 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 29 มี.ค. 2564 ]169
 
หน้า 1|2|3|4|5|6