องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
 
 

 นายกิตติชัย  วิชาเรือง

 
 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
   
 
 


  นายบำเพ็ญ ปัญญา
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 ( ว่าง )

  
 


 หัวหน้าสำนักปลัด

 

     
   
 
 นางวรัชยา  โสภากาล
 น.ส.วราภรณ์  คามะนา น.ส.จิดาภา  อาระหัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

( ว่าง )

 

 


น.ส.สุพัตรา  บุญญาธิกูล
นายบรรจบ  สีหล้ามะนา
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป ภารโรง

 
 น.ส.พรทิพย์  ไชยพัฒน์
นายเกียรติตระกูล  คงสุข นายศรันย์  สีล่ามะนา
ผช.นักวิคราะห์นโยบายและแผน ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

   
 
น.ส.จิดาภา  ศรียางคุย

 แม่บ้าน