องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
 
 

นายบำเพ็ญ ปัญญา

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 


  นายบำเพ็ญ ปัญญา
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 ( ว่าง )

  
 


 หัวหน้าสำนักปลัด

 

     
   
 
 นางวรัชยา  โสภากาล
 น.ส.วราภรณ์  คามะนา น.ส.จิดาภา  อาระหัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

( ว่าง )

 

 


น.ส.สุพัตรา  บุญญาธิกูล

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป

 
 น.ส.พรทิพย์  ไชยพัฒน์
นายเกียรติตระกูล  คงสุข นายศรันย์  สีล่ามะนา
ผช.นักวิคราะห์นโยบายและแผน ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

   ( ว่าง )
 
น.ส.รุ่งทิวา  สิงวิสุทธ์

น.ส.จิดาภา  ศรียางคุย
ผช.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลงานสถิติสารสนเทศ(จ้างเหมาบริการ)
ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(จ้างเหมาบริการ)
แม่บ้าน(จ้างเหมาบริการ)
     

   
นายปิยะพล ไชยคำ
   
ผช.เจ้าหน้าที่ขับรถน้ำเอนกประสงค์(จ้างเหมาบริการ)