องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางภิญญารัตน์  ชื่นชม
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

( ว่าง )


 
  น.ส.จันเพ็ญ  สุจจริต
 
   หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
 
 
 
 นายนาธาน  สาระโว
 นางจันทะยา  แสงแก้ว 
นางลำดวน  ศิริบุตรวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   
 นางรัชนีภรณ์  ถมหนวด
 น.ส.เจนจิรา  สีละบัตร  น.ส.เกษร  สีพลชุม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี