องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
 
    นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม  
   ผู้้อำนวยการกองการศึกษา

 
 
   
 นางศศิธร  ฤทธาพรม
น.ส.ณัฏฐรัตน์  สิงห์ทรงพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     ผช.นักวิชาการศึกษา 

     

นางพิกุล  สิงวิสุทธ์ นางสมหมาย ศรีไชตุง นางสุพาณี  จันทราชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านวังน้ำใส

ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านแบก
(แบกสามัคคี) 

ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านแบก


นางจินตนา  ศรีจันทร์ปลิว
  นางละมุล  สังวร นางพลอยพชรกมล  ศรีเศษนาม
น.ส.วรรณิสา  สีโยจารย์
ผดด.ศพด.บ้านวังน้ำใส

ผดด.ศพด.บ้านแบก
(แบกสามัคคี)
ผดด.ศพด.บ้านนาทอง

ผดด.ศพด.บ้านนาทอง

 
 
 
น.ส.ศิริพร  ศรีเศษนาม น.ส.ปาจรีย์  สีสาร
น.ส.ธิดารัตน์  สาวงนาม

ผดด.ศพด.บ้านหนองแวง

ผดด.ศพด.บ้านวังน้ำใส

 ผดด.ศพด.บ้านหนองแวง