องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
กองการศึกษา


 

 
 
    นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม  
   ผู้้อำนวยการกองการศึกษา

 

 
 
 
นายกรัสนัย บุตรแสง

น.ส.ณัฏฐรัตน์  สิงห์ทรงพล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

     ผช.นักวิชาการศึกษา 

     

นางพิกุล  สิงวิสุทธ์ นางสมหมาย ศรีไชตุง นางสุพาณี  จันทราชัย
ครู ชำนาญการ ศพด. บ้านวังน้ำใส

ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านแบก
(แบกสามัคคี) 

ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านแบก


นางจินตนา  ศรีจันทร์ปลิว
  นางละมุล  สังวร น.ส.ศิริพร  ศรีเศษนาม น.ส.ปาจารีย์  สีสาร
ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านวังน้ำใส

ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านแบก
(สามัคคี)
ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านหนองแวง

ผู้ช่วยครู ศพด.บ้านวังน้ำใส

 
 
 

น.ส.วรรณิสา  สีโยจารย์
น.ส.กนกวรรณ สีน้อยขาว
ผดด.ศพด.บ้านนาทอง

ผดด.ศพด.บ้านนาทอง ผดด.ศพด.บ้านหนองแวง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)