องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
   นายศิวพล  แสนสีลา
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
   
 
  นางมิ่งพร หล่อเงิน
 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
     
 

 

 
  นางสาวสุภาพร  สงวนกลิ่น  
  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน