องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

      1  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน ถนนลาดยางสาย

โคกสูง ขามเปี้ย ,ถนนลูกรังสายนาทอง- เชียงยืน(สถานีทดลองพืชไร่อำเภอเชียงยืน)ถนนเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง

2  การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ารวม  1,563  ครัวเรือน

3  การประปา

มีประปาทั้ง  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้น้ำประปารวม  1,563  ครัวเรือน

4  โทรศัพท์ 

   - ไม่มี

5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 

   -  ไม่มี