องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
รับสมัครงาน


ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาำบลนาทอง เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนกังานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาำบลนาทอง เรื่อง   การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนกังานจ้าง

    เอกสารประกอบ

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาำบลนาทอง เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนกังานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง