องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง