องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล


อำนาจหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษ
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้  กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษ
         (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบบุก
         (๑/๑) ๖ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการ 
         (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
         (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมกา
         (๕)* จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ 
         (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นคณะกรรมการกฤษฎีกา
         (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรม
         (๙)* ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
าฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
         (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นคณะกรรมการกฤษฎีกา
         (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  สำนักงานคณะกรรมการ 
         (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
         (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
         (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรสำนักงานคณะกรรมกา
         (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณะกรรมการกฤษฎีกา
         (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
         (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้ามงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สำนักงานคณะกรรมการ
         (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         (๑๒)" การท่องเที่ยว
         (๑๓)"การผังเมือง กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
          (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
          (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
          (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
          (๕) การสาธารณูปการ
          (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
          (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
          (๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          (๙) การจัดการศึกษา
          (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
          (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
          (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
          (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
          (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
          (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
          (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
          (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
          (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
          (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
          (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
          (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (๒๕) การผังเมือง
          (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
          (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          (๒๔ ) การควบคุมอาคาร
          (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


     เอกสารประกอบ

อำนาจหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง