องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs


องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ให้ความรู้แก่ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนและผู้นำชุมชนมีการคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะ ตามหลัก ๓Rs ครับ

2023-11-20
2023-11-17
2023-11-13
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-03
2023-11-01
2023-10-23