องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs


องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ให้ความรู้แก่ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนและผู้นำชุมชนมีการคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะ ตามหลัก ๓Rs ครับ

2022-08-09
2022-08-09
2022-05-23
2022-04-29
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-08